0 322 458 44 98 - 458 26 21

Yönetilen Tezler

 1. Dr. Remzi Oktay: Hiperbilirubinemik yenidoğan bebeklerde doğum ağırlığı, gestasyonel ve postnatal yaşların total bilirubin bağlama kapasitesi üzerine olan etkileri. Adana 1994. Uzmanlık Tezi
 2. Dr. Mustafa Yılmaz: Prematür ve matür bebeklerin anne sütü içerikleri. Adana 1995. Uzmanlık Tezi
 3. Dr. Ayşegül Yeğin: Hiperbilirubinemi olan termindeki yenidoğanlarda bilirubinin antioksidan rolü ve fototerapinin etkisi. Adana 1997. Uzmanlık Tezi
 4. Dr. Aytuğ Atıcı: Yenidoğan sepsisinde tümör nekrozis faktör - alfa ve interlökin - 1 beta düzeyleri. Adana 1996. Yan dal uzmanlık tezi.
 5. Dr. Münevver Türkmen: Sepsisli term ve preterm bebeklerde nötrofil fonksiyonları. Adana 1998. Yan dal uzmanlık tezi.
 6. Dr. Ercan Tutak: Respiratuvar Distres Sendromlu prematüre bebeklerde natürel koagulasyon inhibitörlerinin düzeyleri. Adana 1998, Uzmanlık Tezi. 
 7. Dr. Ercan Kırimi: Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlarda serum malondialdehit düzeyleri. Adana 2000. Yan dal uzmanlık tezi
 8. Dr. Kenan Özcan: Hipoksik İskemik Ensefalopatili Yenidoğan Bebeklerde İnsülin Like Growth Faktör-1 Ve Growth Hormon Düzeyleri. Adana 2002. Uzmanlık Tezi
 9. Dr. Ercan Tutak: Hipoksik-iskemi modeli oluşturulan yenidoğan ratlarda indometazinin indüklenen nitric oksit sentaz ekspresyonu ve serebral hasar üzerine etkisi. Adana 2003. Yan dal uzmanlık tezi
 10. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş: Hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulan ve Growth hormon uygulanan yenidoğan ratlarda beyin dokusunda piruvat kinaz aktivitesi, antioksidan sistem ve lipit peroksidasyonu. Adana 2003. Yan dal uzmanlık tezi
 11. Dr. Nejat Narlı: Hipoksik yenidoğan bebeklerde piruvat kinaz enzim aktivitesi ve kinetiği. Adana 2003. Yan dal uzmanlık tezi
 12. Dr. Emin Turhan: Prematür erken membran rüptürü olan anne bebeklerinde kord kanı sitokin düzeyleri ile mortalite ve morbiditenin ilişkisi Adana 2006. Uzmanlık tezi. 70 sayfa
 13. Dr. Ferda Özlü: Çukurova Bölgesinde Kordon Kanı Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Aktivitesi, Yapısı, Moleküler Özelliği ve Yenidoğan Hiperbilirubinemisi Üzerine Etkisi. Adana 2007. Yan dal uzmanlık tezi.
 14. Dr. Kenan Özcan: Hipoksik-İskemik Serebral Hasar Oluşturulan Yenidoğan Ratlarda Allopürinolün Kaspaz 3 Ve Kaspaz 8 Aktivitesi İle Nöroprotektif Etkisinin Değerlendirilmesi. Adana 2009. Yan dal uzmanlık tezi.
 15. Dr. Efsun Gargun Sızmaz: Nekrotizan enerokolitli olgularda rotavirus enfeksiyonlarının rolü ve sitokinlerle ilişkisi. Adana 2010. Uzmanlık Tezi.
 16. Dr. Erdal Taşkın: Hipoksik İskemik Ensefalopati oluşturulan rat modelinde indometazinin nöronal apopitoz üzerine etkisi. Adana 2010, Yan dal Uzmanlık Tezi.
 17. Dr. Mustafa Kurthan Mert: Gestasyonel, Tip 1 ve Tip 2 Diyabetik Anne Bebeklerinde ve Makrozomik Bebeklerde Troponin T ve NT Pro-BNP Düzeyi. Adana 2013, Yan dal Uzmanlık Tezi.
 18. Dr. Çiğdem El: Prematüre bebeklerde beslenme intoleransında Bifidobakteriyum Laktis 2011 ve Hindiba İnülini’nin beslenme ve nekrotizan enterokolit gelişimi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. Adana 2013, Uzmanlık Tezi. 
 19. Dr. Nilgün Bahar: Geç preterm ve term bebeklerde kordon klempleme zamanının lenfosit subgrupları üzerine etkisi. Adana 2017, Uzmanlık Tezi. 67 Sayfa
 20. Dr. Tuğçe Güven: Aminofillin veya kafein kullanımının prematüre bebeklerde uzun dönem solunum fonksiyonları üzerine etkisi. Adana 2019, Uzmanlık Tezi. 80 Sayfa

Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir. KVKK Aydınlatma Metni